Garantievoorwaarden

Jouw Babboe bakfiets wordt geleverd met 5 jaar garantie én service aan huis. Is er iets mis met uw bakfiets? Dan komt één van onze 10 monteurs bij jou langs om het op te lossen. Zit je in het buitenland? Dan kom je in aanmerking voor de speciale buitenland-garantie. Ook op onze accessoires zit garantie. Onze voorwaarden voldoen aan de eisen van ANWB en BOVAG.

 • De garantie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • De garantietermijn gaat in op de dag van levering.
 • Verdergaande (garantie)aanspraken zijn uitgesloten.

Zie ook:
» Garantievoorwaarden accessoires / onderdelen
» Afwijkende garantievoorwaarden buitenland
» Afwijkende garantievoorwaarden showmodellen

Bakfiets service

Onderhoud bepaalt de levensduur van iedere fiets, dus ook van uw bakfiets. Voer een eerste controlebeurt uit na 100 km of uiterlijk 2 maanden na aankoop van de bakfiets om de garantie te behouden. Onderhoud kunt u laten uitvoeren door onze Babboe-monteurs of door een erkende fietsenmaker. Bewaar de bonnen van de fietsenmaker als bewijs voor het uitgevoerde onderhoud. De kosten worden niet vergoed.

Babboe (elektrische) bakfiets

Voor de Babboe bakfiets geldt een garantieperiode voor fabricagefouten. De garantietermijnen staan hieronder beschreven. Deze garantie omvat niet de aan normale slijtage onderhevige onderdelen.

Garantietermijnen:

 • 5 jaar op frame (doorroesten van binnenuit)
 • 2 jaar op niet aan normale slijtage onderhevige onderdelen (zie onderstaand overzicht)
 • 12 maanden op de houten panelen van de bak

Aanvulling elektrisch bakfiets:

 • 24 maanden op de stuurindicator
 • 6 maanden op de handbediening van de bergversnelling en indicator
 • 6 maanden op trapsensor
 • 1 jaar op oplader
 • 1 jaar op elektromotor in de naaf en controllerbox
 • 2 jaar op accu
 • 2 jaar op aandrijfeenheid
 • 2 jaar op batterijpakket
 • 2 jaar op de QWIC controllerbox (Babboe Big-E)
Overzicht onderdelen niet aan slijtage onderhevig
Bagagedrager Balhoofdstel Cranks
Handvaten Remgrepen Remnaven
Shifter Slot Stuur
Stuurdemper Stuurpen Versnellingsnaaf
Zadel Zadelklem Zadelpen

Schade veroorzaakt tijdens het vervoer en of overige schade en/ gebreken:
U dient de bakfiets, het montagepakket en accessoires altijd direct te controleren bij ontvangst van de levering. Dit is belangrijk, omdat wij geen klachten van zichtbare en overige gebreken in behandeling nemen na levering van het artikel.

Let op, uw garantie vervalt;

 • als de gebreken het gevolg zijn van onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud;
 • als de gebreken het gevolg zijn van onjuiste montage, dat wil zeggen montage die afwijkt van de bijgeleverde montage instructie, die tevens op de website te vinden is;
 • bij het niet normaal, onoordeelkundig, onjuist of onzorgvuldig gebruik van het product;
 • op- en afrijden van stoepranden;
 • tegen stoepranden aanrijden;
 • met een driewiel bakfiets op twee wielen rijden;
 • beladen van de bakfiets boven het maximale laadgewicht van 100 kg; BIG
 • beladen van de bakfiets boven het maximale laadgewicht van 80 kg; CURVE
 • achteruit fietsen;
 • bij ondeskundig uitgevoerde reparaties of modificaties aan het product, evenals bij niet deskundig uitgevoerde vervanging van onderdelen van het product;
 • indien gebruikte onderdelen worden gebruikt, tenzij door Babboe B.V. goedgekeurd;
 • naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende fiets of zijn onjuist gemonteerd;
 • in geval van schade, ontstaan bij het gebruik tijdens wedstrijden of gebruik voor sportdoeleinden;
 • in geval van schade, ontstaan ten gevolge van een ongeval of een ander van buiten komend onheil.
 • de fiets is niet conform de gebruikershandleiding onderhouden;

Geen garantie:

 • Achteraf gemonteerde, niet tot het leverprogramma van Babboe B.V. behorende onderdelen en uitrusting;
 • Beschadigde en lekke banden, uitrekken van rem- en versnellingskabels door normaal gebruik (afstellingen en nastellen van rem en versnelling) en het nastellen van wielen en spaken gedurende gebruik, alsmede spaakbreuk;
 • Op loszittende bouten en moeren;
 • Roestvorming;
 • Pedalen die verkeerd zijn gemonteerd
 • Bakfietsen die gebruikt worden ten behoeve van verhuur

Verdergaande (garantie)aanspraken zijn uitgesloten.

Tip van ouders voor ouders

 • Laat binnen ongeveer 2 maanden na levering een controlebeurt uitvoeren, doe dit tijdig, anders vervalt de garantie.
 • Spuit de bakfiets niet schoon met een hogedrukspuit. Een te krachtige waterstraal kan de elektronica in de elektrische delen beschadigen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.
 • Bescherm de Babboe bakfiets tegen de vorst. Gebruik de parkeerrem niet als de bakfiets langere tijd buiten staat, risico bestaat dat deze vast vriest.

Misbruik:
Misbruik van de garantieregeling kan leiden tot declaratie van de gemaakte kosten door Babboe B.V.

Waarschuwing:
Correcte montage van de bakfiets is van cruciaal belang en valt buiten de verantwoordelijkheid van Babboe B.V. Babboe B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor incorrecte montage noch voor enige gevolgen daarvan. Babboe B.V. zal geen kosten vergoeden indien derden reparaties aan de bakfiets uitvoeren. Babboe B.V. vergoedt geen rekeningen van fietsenmakers.

Belangrijk:

 • Indien er geen regelmatig onderhoud is gepleegd; servicebeurt na +/- 2 maanden (of bij het bereiken van 100 km) en onderhoudsbeurt begin 2e jaar vervalt de garantie op de niet aan normale slijtage onderhevige onderdelen
 • Niet rijden zonder te controleren of remmen en versnelling goed functioneren.
 • Regelmatig controleren of de remmen en versnelling nog goed werken en zo nodig zelf bijstellen conform instructie, ofwel door een erkende fietsspecialist laten bijstellen.

Aanvulling elektrische bakfiets:

 • Gebruik alleen de meegeleverde oplader om de accu van de elektrische Babboe bakfiets op te laden. Als u een andere oplader gebruikt, kan de accu beschadigd raken en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.
 • De garantie vervalt als een storing ontstaat door het gebruik van een verkeerde oplader. Babboe behoudt zich het recht voor de garantie te laten vervallen als de accu op een onjuiste manier is opgeladen.
 • De Babboe accu is ontworpen voor personenvervoer en recreatief gebruik met een Babboe elektrische bakfiets. De accu is niet ontworpen voor oneigenlijk gebruik zoals het uitvoeren van stunts en sprongen. De garantie vervalt wanneer u de bakfiets verhuurt, verkoopt of weggeeft, wanneer u met meer dan één persoon op het fietszadel rijdt en wanneer u stunts of sprongen met de bakfiets uitvoert.
 • Het is niet toegestaan de accu of oplader te demonteren of op welke manier dan ook aan te passen.
 • De consument is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een correcte installatie van de accu en goed onderhoud van de bakfiets. Deze garantie vervalt indien sprake is van schade door incorrecte installatie van de accu of onjuist gebruik van de accu of oplader.
 • Bewaar de accu alleen bij temperaturen tussen -20°C en 60°C om schade te voorkomen. Als de accu gedurende langere tijd wordt bewaard bij temperaturen die hoger of lager zijn dan de genoemde temperaturen, kan dit de levensduur van de accu aanzienlijk verkorten.
 • Laat de accu niet in contact komen met water of andere vloeistoffen. De garantie vervalt als water of een andere vloeistof in de accu terechtkomt. Koppel de accu bij contact met een vloeistof direct los om een explosie of elektrische schok te vermijden.
 • Plaats de accu niet direct naast een vlam of andere warmtebronnen. Door verhitting kan de accu exploderen.
 • Zorg voor een goede ventilatie tijdens het opladen.
 • Koppel de accu los van het lichtnet zodra deze volledig is opgeladen.
 • Gebruik de accu oplader niet om Ni-Cd- of Ni-Mh-batterijen op te laden.
 • U wordt ten zeerste aangeraden de accu alleen overdag en onder toezicht op te laden.
 • Specificaties van de voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

 1. Babboe B.V. is niet aansprakelijk voor ongelukken of storingen die voortkomen uit onjuist gebruik van de accu of oplader.
 2. Volg de plaatselijke afvalrichtlijnen als u de accu wilt weggooien.

Accu - vervanging en verantwoordelijkheden
Beleid met betrekking tot vervanging en verantwoordelijkheden voor uw aankoop van de elektrische Babboe bakfiets geldt de volgende beperkte garantie voor de accu. Deze beperkte garantie vervangt alle andere garantiebepalingen. Dit is de enige garantie, er zijn geen andere garanties. Elke andere garantie die impliciet wettelijk aanwezig wordt geacht, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garantie van verkoopbaarheid en de impliciete garantie van geschiktheid voor een bepaald doel, wordt uitdrukkelijk beperkt tot de toepasbare duur van deze beperkte garantie. Alleen de oorspronkelijke koper van het product kan aanspraak maken op deze garantie. Er is geen registratie nodig. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten die per land kunnen verschillen.

Op de accu (24 volt, 10 ah) wordt gedurende twaalf (12) maanden gratis vervangingsgarantie gegeven. Behoudens uitzonderingen zal Babboe B.V. naar eigen inzicht gedurende twaalf (12) maanden na de aankoopdatum elk onderdeel van een accu vervangen of repareren waarvan na onderzoek is gebleken dat het materiaal of de fabricage gebrekkig is. Registratie is niet vereist om in aanmerking te komen voor de garantie op een accu. Een aankoopbewijs is echter vereist in de vorm van een kassabon of andere informatie die door Babboe B.V. als toereikend wordt beschouwd. U kunt de accu met een kopie van het aankoopbewijs gefrankeerd en verzekerd verzenden aan een door Babboe B.V. geautoriseerde reparateur (neem hiervoor eerst contact op met de Babboe klantenservice.

Acceptatie van reparatie en/of vervanging zoals beschreven op deze pagina is een voorwaarde van het contract dat is aangegaan bij aanschaf van het Babboe product. In geen geval is Babboe B.V. aansprakelijk voor enige incidentele schade, speciale schade, gevolgschade of schade met een boetekarakter, of voor enige kosten, vergoedingen voor rechtsbijstand, uitgaven, verliezen of vertragingen die het gevolg zouden zijn van schade, storingen of defecten aan enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, claims met betrekking tot winstderving. Deze garantie is exclusief en vervangt alle andere garanties of voorwaarden, geschreven of mondeling, expliciet of impliciet.

Wettelijke eisen elektrische Babboe bakfiets
Volgens de Europese wetgeving is het beschreven voertuig een fiets, omdat de bakfiets voldoet aan de volgende regels:

 • De ondersteuning is alleen actief als de gebruiker zelf trapt.
 • De ondersteuning is actief tot maximaal 25 km/uur.
 • Het geleverde vermogen van de aandrijfeenheid is maximaal 250 Watt.

De elektrische Babboe bakfiets is een EPAC (Electrically Power Assisted Cycle) overeenkomstig EN 15194.

Conformiteit
Hierbij verklaart de fabrikant van de elektrische Babboe bakfiets dat het product voldoet aan alle eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EC en 2006/42/EC. De conformiteitsverklaring kunt u opvragen bij Babboe B.V.


Aanspraak maken op garantie:

Op afspraak zal Babboe trachten binnen 15 werkdagen voor reparatie zorg te dragen. Indien de service afdeling op basis van de ontvangen informatie niet kan vaststellen of de reparatie onder de garantievoorwaarden valt zal de monteur op locatie aangeven of de reparatie wel of niet onder de garantievoorwaarden van Babboe B.V. valt. Babboe B.V. kan de klant ook verzoeken het betreffende onderdeel en/of accessoire op te sturen naar Babboe.B.V. Aan de hand van de beoordeling kan Babboe besluiten dat het onderdeelen/of accessoire wel of niet onder de garantievoorwaarden valt. Voor vragen of het melden van een klacht kunt u contact opnemen met de Babboe klantenservice (zorg dat u uw bestelnummer bij de hand heeft):

Claims onder deze garantie dienen - onder aanbieding van de bakfiets ter inspectie - via Babboe-dealer bij wie de fiets is gekocht, te worden ingediend. Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop en/of het bij de bakfiets geleverde bewijs van eigendom aan de dealer te worden overhandigd.

Indien u aanspraak wenst te maken op de garantie kunt u contact opnemen met de Babboe klantenservice.